Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTiE) w Suchej Beskidzkiej wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem

193, z siedzibą pod adresem ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

2. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych- ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź pod adresem e-mail – inspektorrodo@mmperfect.com

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 6 ust . 1 lit. a) RODO – wyrażonej zgody

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych.

d) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego

własnych usług, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Państwa zapytań

przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z przeprowadzanym procesem rekrutacji oraz w celu zapewnienia rozliczalności.

4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe oraz takie podmioty jak banki i operatorzy płatności.

5.  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.

6.  Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia rekrutacji.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto

przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.  Podanie przez Państwo danych osobowych w podaniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym na studia.